BIP
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Komenda Garnizonu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Załącznik do obwieszczenia MON z dnia 18 czerwca 2013 r. – poz. 1118) obszarem działania Komendy Garnizonu Szczecin – obszarem Garnizonu Szczecin są powiaty: miasto Szczecin, policki, gryfiński.

Komenda Garnizonu Szczecin mieści się w kompleksie koszarowym 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ul. Narutowicza 10a, wejście od ul. Potulickiej.

 

 

 

Pogrzeby z wojskową asystą honorową:

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego.

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

  • Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
  • Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
  • Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
  • Żołnierzy w służbie czynnej;
  • Byłych żołnierzy zawodowych;
  • Szczególnie zasłużonych pracowników wojska;

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

 

Niezbędne dokumenty jakie należy posiadać składając wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej (do wglądu):

·  akt zgonu;

·  dokument stwierdzający, że zmarły spełnia warunki ujęte powyżej;

·  oraz odznaczenia wraz z legitymacjami.

O udziale przedstawicieli orkiestry wojskowej w uroczystości pogrzebowej decyduje Dowódca Garnizonu Warszawa.

 

 
 

 

W sprawach dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 261 452 285 lub 695 356 556.

 

 

KOMUNIKAT

W związku z licznymi  pytaniami dotyczącymi statusu kwatery nr 8 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, która była i jest miejscem pochówku żołnierzy i byłych żołnierzy informujemy, że kwatera ta jest administrowana przez Dyrekcję Cmentarza Centralnego. Groby znajdujące się na tej kwaterze mają taki sam status jak pozostałe znajdujące sie na tym cmentarzu. Dotyczy to między innymi procedur likwidacji, wnoszenia opłat itp. Komenda Garnizonu wspiera administrację cmentarza w zakresie ustalenia statusu zmarłej osoby.     

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych